Vedtægter

Vedtægter for Støtteforeningen SØ Randers 

 • 1. Foreningens hjemsted:

Foreningens navn er Støtteforeningen SØ Randers. Foreningen har hjemsted i Randers Kommune.

 • 2. Foreningens formål:

Foreningen formål er at støtte/skabe/udvikle arbejdspladser for mennesker med nedsat arbejdsevne (primær målgruppe personer visiteret til flex- eller skånejob)

Dette kan ske gennem medvirkning og støtte til etablering af socialøkonomiske virksomheder.

Derudover er det foreningens formål, at medvirke til at skabe et meningsfyldt og udviklende arbejdsliv for mennesker med nedsat arbejdsevne, et arbejdsliv de kan holde til, og som giver dem et vedvarende tilhørsforhold med ligesindede kolleger.

Dette sker gennem fælles arrangementer med foreningen og personalet i de socialøkonomisk virksomheder, som foreningen er engageret i.

Aktiviteterne kan have både fagligt og socialt sigte.

 • 3. Foreningens drift:

Foreningens drift finansieres ved medlemskontingent, frivilligt arbejde, fonde, puljer og sponsorater.

 • 4. Medlemskab:

Aktive medlemmer er de frivillige i foreningen, samt ansatte i de socialøkonomiske virksomheder i Randers. Aktive medlemmer bliver tilbudt at deltage i månedlige arrangementer.

Støtte medlemmer er andre, som gerne vil støtte udsatte borgere og udbredelsen af socialøkonomi. Der betales et andet kontingent og man tilbydes deltagelse i udvalgte arrangementer mod brugerbetaling.

Virksomheds medlemmer er virksomheder, som gerne vil støtte udsatte borgere og udbredelsen af socialøkonomi. Der betales et andet kontingent og man tilbydes deltagelse i udvalgte arrangementer mod brugerbetaling.

Indmeldelsen foregår ved udfyldelse af indmeldelsesblanket og betaling af kontingent.

 • 5. Kontingent:

Kontingent for medlemmerne fastsættes af generalforsamlingen.

 

 • 6. Foreningens ledelse:

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

 • 7. Generalforsamlingen:

Stk. 1.           Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i maj. Den indkaldes til medlemmerne via e-mail med mindst en måneds varsel samt opslag på vores Facebook-side og hjemmeside.

Stk. 2.           Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af foreningens regnskab til godkendelse
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg til bestyrelsen
 7. Valg af 2 suppleanter
 8. Valg af en revisor og en revisorsuppleant
 9. Eventuelt

Stk. 3.           Generalforsamlingen ledes af en dirigent som vælges på generalforsamlingen.

Stk. 4.           Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle fremmødte medlemmer der forinden har betalt forfaldent kontingent.

Stk. 5.           Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, herunder også forslag til vedtægtsændringer. Indkomne forslag, såvel som revideret regnskab, fremlægges til gennemsyn for medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingen på foreningens hjemmeside.

Stk. 6.           Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot et af medlemmerne.

Stk. 7.           Kandidater til de ledige bestyrelsespladser opstilles sideordnet på generalforsamlingen, og vælges efter højeste stemmetal. Ved stemmelighed foretages omvalg. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Den person der opnår flest stemmer er valgt.

 • 8. Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen beslutter det, eller hvis mindst halvdelen af medlemmerne begærer det skriftligt, med angivelse af de punkter, som ønskes behandlet. Indkaldelse sker skriftligt med mindst 14 dages varsel.

 

 • 9. Bestyrelsens sammensætning:

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. De enkelte bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

 • 10 Bestyrelsens opgaver og virke:

Stk. 1.           Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen. Bestyrelsen er ansvarlig for anvendelse af eventuelle tilskud, for lånte lokaler, for regnskab, dokumentation og øvrig drift.

Stk. 2.           Bestyrelsen udarbejder årligt en beretning, hvori foreningens virksomhed i det forløbne år beskrives.

Stk. 3.           Bestyrelsen indkalder til generalforsamling mindst en gang årligt.

Stk. 4.           Bestyrelsesmøde afholdes mindst fire gange årligt, og når formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det.

Stk. 5.           Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker med min.8 dages varsel.

Stk. 6.           Der udarbejdes et beslutningsreferat efter hvert bestyrelsesmøde.

Stk. 7.           Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende.

Stk. 8.           Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 9.           Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er tilstede.

Stk. 10.         Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

 • 11. Budget, ansøgning, regnskab og revision:

Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget til orientering på generalforsamlingen.

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Regnskabet skal revideres inden fremlæggelse på generalforsamlingen.

Regnskabet skal underskrives af kasserer og revisor.

 • 12. Tegningsret:

Foreningen tegnes af formand og kasserer.

 

 • 13. Hæftelse:

Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for de forpligtigelser der påhviler foreningen. Der hæftes alene med den til enhver tid eksisterende formue.

 • 14. Vedtægtsændringer:

Vedtægtsændringer skal godkendes af generalforsamlingen med ¾ af de afgivne stemmer.

 • 15. Eksklusion:

Generalforsamlingen kan beslutte at ekskludere et medlem, hvis dette har handlet imod foreningens vedtægter og formål eller har skadet foreningen. Eksklusionen skal vedtages med samme andel af de afgivne stemmer som vedtægtsændring. Det medlem, der ønskes ekskluderet har ret til at tale sin sag på generalforsamlingen.

 • 16. Ophør:

Beslutning om foreningens ophør eller likvidation kan kun ske på en generalforsamling, der er indkaldt med dette punkt på dagsordenen. Beslutningen tages med flertal på ¾ af alle stemmeberettigede medlemmer, som er fremmødte.

Opnås dette flertal ikke, kan der indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan tages med simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer.

Ved ophør skal evt. overskud anvendes til almennyttige formål.

 

Vedtaget på generalforsamling 18. maj 2016.